Có Phải Khoa Học Đang Tranh Chiến Với Tôn Giáo?

Khoa học đã ở trong trận chiến với tôn giáo trong nhiều thế kỷ. Ít ra thì đó là điều mà những Nhà Vô Thần Mới muốn bạn nghĩ là vậy. Mặc dầu điều đó được tin rộng rãi, việc tôn giáo đã cản trở sự phát triển của khoa học thật sự chỉ là một huyền thoại. Thật ra đó là cách nhìn của Cơ Đốc Nhân- với sự nhấn mạnh về trật tự của vũ trụ, trọng tâm của nó nằm trên lý do về con người, và điều nó dạy dỗ là Đức Chúa Trời được vinh hiển qua sự hiểu biết của chúng ta về sự sáng tạo của Ngài- điều này đã đặt một nền tảng cho cuộc cách mạng khoa học hiện đại.

Hầu hết những nhà khoa học lúc ban đầu bắt buộc phải học về thế giới tự nhiên bởi vì thế giới quan Cơ Đốc của họ. Trong quyển Khoa Học và Thế Giới Hiện Đại, nhà toán học và triết học người Anh Alfred North Whitehead kết luận rằng khoa học hiện đại phát triển chủ yếu từ “sự tồn tại của thời trung cổ trong tính hợp lý về Đức Chúa Trời”.

Khoa học hiện đai đã không phát triển từ trong một môi trường chân không, nhưng từ các nguồn lực chủ yếu được đẩy mạnh bởi Cơ Đốc Giáo. Không ngạc nhiên gì khi hầu hết những nhà khoa học ở buổi ban đầu là những người tin có thần, bao gồm những người tiên phong như là Francis Bacon (1561-1626), Johannes Kepler (1571- 1630), Blaise Pascal (1623-62), Robert Boyle (1627-91), Issac Newton (1642-1727), và Louis Pasteur (1822-95). Đối với nhiều người trong số họ, niềm tin vào Đức Chúa Trời là động lực chính cho sự nghiên cứu về thế giới tự nhiên. Bacon tin rằng thế giới tự nhiên đầy sự diệu kỳ mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta khám phá. Kepler mô tả động lực của ông cho khoa học: “Mục tiêu chính của tất cả nghiên cứu này đối với thế giới bên ngoài đó là khám phá trật tự hợp lý và sự hài hòa đã được đặt nên bởi Đức Chúa Trời, và điều đó Ngài bày tỏ cho chúng ta qua ngôn ngữ toán học.

Hitchens giảm nhẹ sự buộc tội tôn giáo đối với những nhà khoa học tiên phong  này, tranh luận rằng không có sự lựa chọn cho cuộc sống nào khác đối với một trí thức về thời gian. Nhưng điều này đặt Hitchens trong một vị trí hiếu kỳ. Nếu những người tin theo tôn giáo không có được công trạng nào để có những đóng góp tích cực cho xã hội (ví dụ, tạo hình cho khoa học hiện đại) bởi vì “ai cũng hiếu đạo”, thì làm sao những người tin theo tôn giáo lại bị đổ lỗi cho những điều hung bạo được gây nên trong danh Đức Chúa Trời? Điều này là một tiêu chuẩn đôi. Các Nhà Vô Thần Mới muốn chối bỏ bất cứ công trạng nào của những người tin theo tôn giáo, thế nhưng họ lại đổ lỗi tất cả cho những người đó. Để ủng hộ cho quan điểm “tôn giáo đầu độc mọi thứ”, Hitchens đã xem nhẹ các bằng chứng chống đối. Và ông rất vui vẻ để làm điều đó. (Xem thêm, Có phải Chủ Nghĩa Vô Thần Khoa Học Hơn Không?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.