Chương 11: Đấng Mê-si Thật Xin Hãy Đứng Lên?

Trong tất cả các dấu hiệu về Chúa Giê-xu chứng minh rằng tuyên bố của Ngài là Đấng Mê-si và Con của Đức Chúa Trời, thì một trong những điều sâu sắc nhất thường không được để ý thấy đó là cách mà cuộc sống của Ngài tràn ngập với nhiều lời tiên tri cổ xưa. Trong chương này, tôi sẽ giải thích sự thật đáng chú ý này.

Nhiều lần Chúa Giê-xu dùng những lời tiên tri Cựu Ước để chứng minh lời tuyên bố của Ngài. Ga-la-ti 4:4 nói, “Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai Con Ngài bởi một người nữ sanh ra, sanh ra dưới luật pháp.” Ở đây chúng ta thấy các tiên tri đã được làm trọn trong Chúa Giê-xu Christ. “Đoạn, Ngài bắt đầu từ Môi-se rồi kế đến mọi đấng tiên tri mà cắt nghĩa cho hai người đó những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh.” (Lu-ca 24:27).

Chúa Giê-xu đã nói với họ, “Ấy đó là điều mà khi ta còn ở với các ngươi, ta bảo các ngươi rằng mọi sự đã chép về ta trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri, cùng các Thi Thiên phải được ứng nghiệm” (Lu-ca 24:44). Ông nói “Vì nếu các ngươi tin Môi-se, cũng sẽ tin ta; bởi ấy là về ta mà người đã chép.” (Giăng 5:46). Ðức Chúa Giê-xu nói với họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, trước khi Áp-ra-ham sinh ra, Ta đã hiện hữu.”(Giăng 8:56)

Các sứ đồ và các người viết Tân Ước cũng thường xuyên dùng những tiên tri được làm trọn để chứng minh các tuyên bố của Chúa Giê-xu là Con của Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Rỗi, và là Đấng Mê-si. “Nhưng nhờ thế Ðức Chúa Trời đã làm ứng nghiệm lời Ngài đã phán qua miệng tất cả các vị tiên tri rằng Ðấng Christ do Ngài sai đến phải chịu đau khổ.” (Công vụ 3:18). Theo thói quen Phao-lô đến hội đường và liên tiếp ba ngày Sa-bát luận giải Kinh Thánh với họ. Ông giải thích và chứng minh rằng Ðấng Christ phải chịu khổ hình và phải sống lại từ cõi chết. Ông bảo, “Ðức Chúa Giê-xu nầy, Ðấng tôi rao giảng cho anh chị em, chính là Ðấng Christ.” (Công vụ các sứ đồ 17: 2-3). “Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh chị em những gì chính tôi đã nhận lãnh, đó là Ðấng Christ đã chịu chết vì tội chúng ta theo lời Kinh Thánh, Ngài đã được chôn, đến ngày thứ ba Ngài đã sống lại theo lời Kinh Thánh” (1 Cô-rinh-tô 15: 3-4).

Cựu Ước chứa sáu mươi tiên tri về Đấng Mê-si và khoảng 270 chi tiết được làm trọn trong một người, Chúa Giê-xu Christ. Việc nhìn vào những tiên đoán này là rất hữu ích được làm trọn trong Đấng Christ như Ngài “chỉ định”. Hãy để tôi giải thích. Bạn có thể không bao giờ nhận ra tầm quan trọng của tên của tên và cách người khác gọi bạn, thế nhưng những chi tiết này khiến bạn khác với hơn sáu tỷ người khác, những người sống ở trên hành tinh này.

Bạn nghĩ gì?

Bạn có nghĩ là có bất kỳ sự khác nhau nào giữa một lời tiên tri và một sự tiên đoán? Đã có điều gì từng được tiên đoán về bạn ở độ tuổi còn trẻ và trở thành hiện thực sau đó? Điều đó khác với những lời tiên tri mà Chúa Giê-xu đã làm trọn như thế nào?

Cách Xưng Hô Trong Lịch Sử

Với chi tiết cụ thể hơn, Đức Chúa Trời đã viết một cách “xưng hô” trong lịch sử để phân loại Con Ngài, Đấng Mê-si, Đấng Cứu Rỗi của con người, từ bất cứ ai đã từng sống trong lịch sử- quá khứ, hiện tại hoặc tương lai. Cụ thể về cách xưng hô này có thể được tìm thấy qua một giai đoạn lịch sử gồm nghìn năm và giai đoạn đó chứa nhiều hơn ba trăm lần nhắc đến về việc Đấng Christ đến. Sử dụng khoa học khả thi, chúng ta có thể thấy tỉ lệ của chỉ bốn mươi tám lần của những lời tiên tri này được làm trọn trong một người là chỉ là 1 trong 10 người.

Việc gọi danh xưng của Đức Chúa Trời giống với một người là phức tạp hơn bởi sự thật là tất cả những lời tiên tri về Đấng Mê-si được phán ra ít nhất là bốn trăm năm trước khi Ngài xuất hiện. Một số người cho rằng những lời tiên tri được viết xuống sau thời kỳ Đấng Christ sống, và được bịa đặt để làm giống với những sự kiện trong cuộc sống Ngài. Điều này dường như có khả quan cho đến khi bạn nhận ra rằng bản Kinh Thánh Cựu Ước Bằng Tiếng Hy Lạp từ tiếng Hê-Bơ-Rơ được dịch từ khoảng 150-200 BC. Điều này có nghĩa là có ít nhất một khoảng thời gian 100 năm trong ghi chép về các lời tiên tri và sự làm trọn của chúng trong Đấng Christ.

Rõ ràng Đức Chúa Trời viết về điều trong lịch sử mà chỉ có Đấng Mê-si mới có thể làm trọn. Gần như là bốn mươi người đã tuyên bố là Đấng Mê-si thuộc người Do Thái. Nhưng chỉ có một- Đức Chúa Giê-xu Christ- mới có thể làm trọn lời tiên tri để chứng minh cho các tuyên bố của Ngài, và chỉ có sự ủy nhiệm của Ngài mới bổ trợ cho những tuyên bố đó.

Một số các ủy nhiệm đó là gì? Và sự kiện nào đã được tiên đoán trước và trùng hợp với sự xuất hiện của Con Đức Chúa Trời?

Để bắt đầu, chúng ta phải quay lại với Sáng Thế Ký 3:15, nơi mà chúng ta có thể tìm thấy lời tiên tri đầu tiên về đấng Christ  trong Kinh Thánh: “Ta sẽ để một mối nghịch thù giữa ngươi và người nữ, Giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, và ngươi sẽ cắn gót chân Người.” Lời tiên tri này chỉ có thể ngụ ý đến một người trong toàn bộ Kinh Thánh. Không ai khác ngoài Chúa Giê-xu được ngụ ý tới là một “dòng dõi” của một người nữ. Những bản dịch khác cũng đưa ra tuyên bố giống như vậy khi họ xác định người chiến thắng Sa-tan sẽ là dòng dõi của một người nữ, trong tất cả những ví dụ khác Kinh Thánh lưu lại thông qua dòng dõi của con người. Dòng dõi này của người nữ sẽ bước vào trong thế giới và phá hủy công việc của Sa-tan (giày đạp đầu ngươi).

Trong Sáng Thế Ký 9 và 10 Đức Chúa Trời rút gọn lại sự ám chỉ hơn. Nô-ê có ba người con: Shem, Ham và Japheth. Tất cả các quốc gia trên thế giới có thể được truy về ba người đàn ông này. Nhưng Đức Chúa Trời thực tế là đã loại ra hai phần ba loài người trên thế giới từ dòng dõi Mê-si bằng cách cụ thể hóa rằng Đấng Mê-si sẽ đến từ dòng dõi của Shem.

Sau đó tiếp tục đến năm 2000 TCN, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời gọi một người nam tên Áp-ra-ham ra khỏi U-rơ thuộc vùng Ba-by-lôn. Với Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời càng trở nên cụ thể hơn, bắt đầu rằng Đấng Mê-si sẽ trở thành một người trong các dòng dõi người. Tất cả gia đình trên thế giới sẽ được chúc phước thông qua Áp-ra-ham (xem Sáng Thế Ký 12: 1-3; 17: 1-8; 22: 15-18).

Khi ông có hai người con, Y-sác và Ích-ma-ên, nhiều người trong số dòng dõi của Áp-ra-ham bị loại ra khi Đức Chúa Trời chọn một người con thứ hai, Y-sác, để trở thành bậc tiền bối của Đấng Mê-si (xem Sáng Thế Ký 17: 19-21; 21:12).

Y-sác có hai người con, Gia-cốp và Ê-sau. Đức Chúa Trời đã chọn dòng dõi của Gia-cốp (xem Sáng Thế Ký 28: 1-4, 35: 10-12, Dân Số Ký 24: 17). Gia-cốp có mười hai người con, từ dòng dõi của những người đó phát triển lên thành mười hai bộ tộc của Y-sơ-ra-ên. Sau đó Đức Chúa Trời tách biệt ra bộ tộc Giu-đa cho dòng dõi Mê-si và loại ra mười một bộ tộc trong tổng số mười hai bộ tộc của Y-sơ-ra-ên. Và trong tất cả các dòng trong gia đình của bộ tộc Giu-đa, Ngài chọn dòng dõi của Gie-xê (xem Ê-sai 11: 1-5). Chúng ta có thể thấy rằng sự nhắm đến trở nên hẹp hơn.

Gie-xê có tám người con trai, và trong sách 2 Sa-mu-ên 7: 12-16 và Giê-rê-mi 23: 5 Đức Chúa Trời loại ra bảy trong số tám dòng dõi của gia đình Gie-xê bằng cách chọn con của Gie-xê và Đa-vít. Như vậy, về mặt dòng dõi, Đấng Mê-si phải được sinh ra bởi dòng dõi của một người nữ, dòng Shem, thuộc sắc tộc người Do Thái, dòng Y-sác, Dòng Gia-cốp, bộ tộc Giu-đa, Gia-đình của Gie-xê và nhà của Đa-vít.

Bạn nghĩ gì?

Bạn có bao giờ khám phá về tổ tiên của mình chưa? Bạn có bao giờ khám phá ra bất kỳ thông tin nào thú vị về gia đình mình chưa? Bạn có biết gì về tổ tiên của Chúa Giê-xu? Bạn thấy điều gì là thú vị nhất về tổ tiên mình?

Trong Mi-ca 5:2 Đức Chúa Trời loại ra các thành phố trong thế giới và chọn Bết-lê-hem, với dân số ít hơn một nghìn người, là nơi sinh ra của Đấng Mê-si.

Cho nên thông qua một loạt các lời tiên tri, ngài thậm chí xác định thời điểm mà sẽ khiến cho người này khác biệt. Ví dụ, Ma-la-chi 3:1 và bốn câu trong Cựu Ước khác cho rằng Đấng Mê-si phải đến trong khi Thành Giê-ru-sa-lem vẫn còn đứng vững (xem Thi Thiên 118:26; Đa-ni-ên 9:26, Xê-cha-ri 11:12; Ha-gai 2: 7-9). Đây là điều đáng chú ý khi chúng ta nhận ra rằng Thành đã được phá hủy vào năm 70 SCN và vẫn chưa được xây lại.

Ê-sai 7:14 thêm vào rằng Đấng Christ sẽ được sinh ra bởi một nữ đồng trinh. Một sự sinh con tự nhiên với sự thụ thai không tự nhiên là một điều vượt quá những gì con người lên kế hoach hoặc kiểm soát. Một số lời tiên tri được lưu lại trong Ê-sai và Thi Thiên mô tả hoàn cảnh xã hội và phản ứng mà Con của Đức Chúa Trời phải đối mặt: Người của chính Ngài, người Do Thái, sẽ từ chối Ngài, và người ngoại sẽ tin nơi Ngài (xem Thi Thiên 22: 7-8; 118:22; Ê-sai 8:14; 49:6; 50:6; 52: 13-15). Ngài sẽ có một người đi trước, một giọng nói trong sa mạc, một người sẽ chuẩn bị lối đi cho Ngài, Giăng Báp-tít (xem Ê-sai 40: 3-5; Ma-la-chi 3:1).

Hãy để ý cách mà một đoạn ở trong sách Tân Ước (Ma-thi-ơ 27: 3-10) ngụ ý đến một số lời tiên tri trong Cựu Ước khiến cho việc chỉ đến Đấng Christ ít khả năng hơn nữa. Ma-thi-ơ mô tả các sự kiện diễn ra bằng các hành động của Giu-đa sau khi ông chối bỏ Chúa Giê-xu. Ma-thi-ơ chỉ ra những sự kiện này được tiên đoán ở trong các đoạn văn từ Cựu Ước (xem Thi Thiên 41:9; Xa-ra-chi-a 12:19; Ga-la-ti 3:13). Mô tả này về cách mà Ngài chết được viết tám trăm năm trước khi người Rô-ma sử dụng việc đóng đinh là một cách để hành hình.

Gia phả chính xác, địa điểm, thời gian, và cách Ngài được sinh ra; phản ứng của những người khác, sự chối bỏ; cách Ngài chết- những điều này đơn thuần chỉ là một phần nhỏ trong hàng trăm chi tiết “hướng tới” để xác định Con của Đức Chúa Trời, Đấng Mê-si, Đấng Cứu Rỗi của thế giới.

Có phải những lời tiên tri được làm trọn này chỉ là sự ngẫu nhiên?

Một nhà phê bình có thể tuyên bố, “Tại sao, bạn có thể tìm thấy một số trong những lời tiên tri này được làm trọn trong Abraham Lincoln, Anwar Sadat, John F. Kennedy, Mother Teresa, hoặc Billy Graham.”

Vâng, tôi cho rằng một người có thể tìm thấy một hoặc hai lời tiên tri trùng hợp với những người khác, nhưng không thể nào tất cả sáu mươi lời tiên tri chính và 270 chi tiết khác. Rõ ràng, qua nhiều năm, Nhà Xuất Bản Cơ Đốc Thắng Lợi của Denver trao giải phần thưởng một nghìn đô cho những ai có thể tìm thấy bất kỳ người nào hơn Chúa Giê-xu, cho dù sống hay chết, người có thể hoàn thành chỉ một nửa của các tiên đoán về Đấng Mê-si được liệt kê ra trong sách Đấng Mê-si trong cả Cựu Ước và Tân Ước bởi Fred John Meldau. Chúng không có người đánh cuộc nào.

Bạn Nghĩ Gì?

Bạn nghĩ việc một người có thể làm trọn rất nhiều lời tiên tri cổ xưa được tiên báo trước hằng trăm năm trước khi người đó được sinh ra có hay xảy ra không? Việc Chúa Giê-xu đã làm trọn những lời tiên tri như vậy thì làm sao có thể được?

Một người có thể nào làm trọn tất cả những lời tiên tri trong Cựu Ước? Trong sách của họ Khoa Học Lên Tiếng, Peter Stoner và Robert Newman đã tính toán để phân tích khả năng đó. Viết trong tiên đề của sách đó, ông H. Harold Hartzler thuộc Hiệp Hội Khoa Học Mỹ phát biểu:

Bản thảo cho sách Khoa Học Lên Tiếng đã được xem đi xem lại cẩn thận bởi một hội đồng gồm các thành viên của Hiệp Hội Khoa Học Mỹ và bởi Hội Đồng Hành Chính cũng của nhóm đó và đã được tìm thấy rằng nhìn chung để phụ thuộc và chính xác với các tài liệu khoa học được trình bày. Những phân tính toán học được bao gồm dựa trên các nguyên tắc về tính khả quan mà hoàn toàn hợp lý, và Giáo sư Stoner đã áp dụng những nguyên tắc này trong một cách đàng hoàng và thuyết phục.

Những khả năng sau cho thấy sự trùng hợp và không phù hợp. Stoner nói rằng bằng việc áp dụng khoa học về tính khả quan của tám lời tiên tri, “chúng ta thấy rằng cơ hội cho một người có thể đã sống tại thời điểm hiện tại và đã làm trọn tám trên mười lời tiên tri là 1 trong 100,000,000,000,000,000. Để giúp chúng ta hiểu được khả năng choáng ngợp này, Stoner mô tả điều đó bằng cách cho rằng chúng ta lấy 1017 đồng đôla bằng bạc và đặt chúng trên bề mặt của Texas. Chúng sẽ phủ đầy bề mặt của Texas với độ sâu tầm hai feet. Bây giờ đánh dấu một đồng đôla trong số đó rồi trộn tất cả các đồng đôla lại với nhau, trộn lẫn phủ đầy trên toàn bộ tiểu bang. Bịt mắt một người và bảo người ấy là có thể đi xa đến bất cứ nơi nào người ấy muốn miễn là phải nhặt lên một đồng đôla bạc và bảo rằng đây chính xác là đồng đó. Xác xuất để người đó nhặt được đồng đôla đó có lớn không? Xác xuất đó cũng giống như các nhà tiên tri đã có khi viết tám lời tiên tri này là tất cả chúng đều đúng trong một người, từ thời kỳ của họ cho đến hiện tại, miễn là họ đã viết chúng bằng chính sự khôn khoan của mình.

Bây giờ những lời tiên tri này được ban cho bởi sự truyền cảm hứng của Đức Chúa Trời hoặc những những tiên tri này chỉ viết chúng như họ suy nghĩ. Trong trường hợp đó các tiên tri chỉ có một cơ hội trong số 1017 để chúng trở thành hiện thực trên bất cứ người nào, và tất cả chúng đều đã được ứng nghiệm trong Đấng Christ.

Điều này có nghĩa là sự làm trọn của chính tám tiên tri này chứng minh rằng Đức Chúa Trời đã truyền cảm hứng cho bài viết của những lời tiên tri đó đến mức chính xác đến nổi mà duy nhất một trong số 1017 là hoàn toàn đúng.

Một Sự Chống Đối Khác

Một số người tuyên bố rằng Chúa Giê-xu thật sự cố gắng để làm ứng nghiệm những lời tiên tri Do Thái. Lý do chống đối này có vẻ hợp lý cho đến khi chúng ta nhận ra rằng nhiều chi tiết về việc đến của Đấng Mê-si là hoàn toàn nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Một ví dụ đó là địa điểm sinh ra của Ngài. Khi Hê-rốt hỏi các thầy tế lễ cả thượng phẩm và thầy dạy đạo hỏi Đấng Christ sinh ra tại đâu, họ trả lời, “Tại Bết-lê-hem…vì điều này là điều mà tiên tri đã viết” (Ma-thi-ơ 2:5). Việc suy nghĩ rằng Ma-ri và Giô-sép đã di chuyển đến một thị trấn được tiên đoán trước và ngốc nghếch, Chúa Giê-xu ở trong bụng mẹ mình nói “Mẹ ơi, mẹ nhanh lên không thì chúng ta sẽ không kịp”.

Một nửa các lời tiên tri nằm ngoài sự kiểm soát của Đấng Christ để hoàn thành: cách Ngài được sinh ra; sự phản bội của Ngài bởi Giu-đa và cái giá cho sự phản bội; cách Ngài chết; phản ứng của những người khác, sự cười nhạo và nhổ báng, cái nhìn chằm chằm; việc bốc tăm để giành lấy áo ngìa và sự lưỡng lự của các binh lính trong việc xé áo Ngài. Ngoài ra, Đấng Christ đã không thể khiến chính mình được sinh ra bởi dòng dõi của một người nữ, trong dòng của Shem, đến từ Áp-bra-ham, và tất cả những sự kiện khác dẫn đến sự giáng sinh của Ngài. Không nghi ngờ gì Chúa Giê-xu và các sứ đồ sử dụng những lời tiên tri được làm trọn để chứng minh cho tuyên bố của mình rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời.

Bạn Nghĩ Gì?

Trong ba bằng chứng được đưa ra trong sách này- độ tin cậy của Kinh Thánh, bằng chứng lịch sử cho sự phục sinh, và tiên tri được làm trọn- điều nào bạn cảm thấy thuyết phục hơn? Tại Sao?

Tại sao Đức Chúa Trời đi vào nhiều vấn đề như thế này? Tôi tin rằng ông đã muốn chúa Giê-xu Christ có tất cả những dấu hiệu mà Ngài cần khi Ngài bước vào trong thế giới này. Thế nhưng, một trong những điều phấn khởi nhất về Chúa Giê-xu đó là Ngài đến để thay đổi cuộc sống con người. Chính bản thân Ngài dã chứng minh đúng cho hàng trăm lời tiên tri trong Cựu Ước mô tả việc đến của Ngài. Và chính Ngài có thể hoàn thành lời tiên tri lớn nhất trong tất cả cho những người sẽ chấp nhận điều đó- lời hứa cho một sự sống mới: “Ta sẽ ban cho các ngươi một lòng mới và đặt một tâm linh mới trong các ngươi. Ta sẽ cất khỏi thân thể các ngươi lòng bằng đá và ban cho các ngươi lòng bằng thịt” (Ê-xê-ki-ên 36:26). Vậy nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì người ấy là một tạo vật mới; những gì cũ đã qua đi; nầy, mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.