Những Cơ Bản Trọng Tâm Sống Động (Bài 1)

            Các Căn Bản Trọng Tâm-Sống Động

– Sách 1 của một loạt 3 đề tài

           Một Chức vụ của Các Hội Thánh Sống động trên Thế giới

CÁ NHÂN với CÁ NHÂN

LỜI ĐỀ TẶNG

Những Căn Bản Trọng Tâm Sống động CÁ NHÂN VỚI CÁ NHÂN được tặng hiến cho tất cả những ai đã tin nhận Chúa Jêus Christ làm Cứu Chúa của cá nhân mình và chịu phó thác để trưởng thành trong mối giao thông mới cuả họ với Đức Chúa Trời. Cùng với bạn, chúng tôi hiến dâng chính mình cho Đức Chúa Trời.

NHỮNG LỜI CẢM TẠ

Tài liệu này đã được triển khai để cung cấp thông tin tốt nhất có thể để giúp cho Cơ-Đốc-Nhân trẻ trưởng thành trong bước đi theo Đức Chúa Trời và có thể rao truyền điều này đến cho người khác. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đến với những ai có sự hiểu biết sâu sắc và điều ấy được dùng để góp phần vào việc viết thành tài liệu này.

Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.”

II  Cô-rinh-tô 5:17

dynamic church

Các Hội Thánh Sống động trên Thế giới

164 Stonegate Close,

Airdrie, AB T4B 2V2

Tel. No. (403)-912-4438

Email: [email protected]

www.dynamicchurches.org

Tất cả những câu Kinh Thánh trích dẫn trong ấn bản này đươc trích từ  Kinh thánh Bản  New International  Bản quyền 8 1973, 1978, 1984 của  Hội Kinh thánh Thế Giới.

Bản quyền © 2015 của Dynamic Churches International

Giữ mọi bản quyền kể cả bản dịch

MỤC LỤC                                                                                                   Trang

Một đời sống mới trong Đấng Christ                                                   1

Một đời sống mới trong Chiến thắng                                                  5

Một đời sống mới có quyền năng                                                         9

     Kể Về Câu Chuyện Tôi- Tờ Mẫu

Một đời sống mới trong sự quân bình                                             14

Môn đồ hoá sống động – Một Cơ hội                                                 19

Những căn bản trọng tâm sống động

-hướng dẫn người lãnh đạo                                                                 21

Chứng chỉ Thành tích                                                                            25                  

 1. NHỮNG CĂN BẢN TRỌNG TÂM

  –Sống động—

  Buổi học 1

  MỘT ĐỜI SỐNG MỚI TRONG ĐẤNG CHRIST

  Nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa cá nhân của bạn là sự khởi đầu của một mối quan hệ vĩnh cửu, mang đến cho bạn tiềm năng đáng kinh ngạc về một đời sống thú vị ngay trên đất này và ở thiên đàng.

  Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận về :

  1.       Cuộc sống đời đời là gì?

  2.       Những lợi ích về việc nhận biết Chúa Giê-xu Christ một cách cá nhân.

  3.       Làm thế nào bạn có thể biết chắc rằng mình thuộc về Chúa Giê-xu

   

  1. CUỘC SỐNG ĐỜI ĐỜI LÀ NHÌN BIẾT ĐỨC CHÚA TRỜI CÁCH CÁ NHÂN:

  “Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jesus Christ, là Đấng Cha đã sai đến”                                                    (Giăng 17:3)

  Cuộc sống Đời Đời hơn cả chỉ là một cuộc sống lâu, nó hoàn toàn là một cuộc sống mới- loại cuộc sống mà Đức Chúa Trời có, không có bất kỳ loại giới hạn nào. Tình yêu của Đức Chúa Trời không bị giới hạn đối với giá trị hay với vẻ đáng yêu của con người hay của những người được yêu quý.

  Giăng 3:16 nói: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nổi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời”

  Cũng giống như vậy, Ngài không bị hạn chế trong sự Kiên nhẫn, lòng Nhân từ hay sự Tha thứ của Ngài, hoặc trong mọi cách khác.

  Có được “cuộc sống Vĩnh cửu” có nghĩa rằng bạn có được cơ hội để sống một cuộc sống trọn vẹn và đầy đủ ý nghĩa.

  Những lợi ích của việc bước vào trong sự đầy đủ của cuộc sống mới này là gì?

  1. NHỮNG LỢI ÍCH CỦA VIỆC NHÌN BIẾT CHÚA JESUS CHRIST CÁCH CÁ NHÂN:

  Hãy đọc mỗi câu Kinh Thánh và kết hợp với những ý tưởng tương ứng (hãy liên kết các dấu chấm°

  CÂU KINH THÁNHĐIỀU ĐỨC CHÚA TRỜI ĐÃ LÀM CHO TÔI                                      TÔI HƯỞNG LỢI NHƯ THẾ NÀO
  Rô-Ma 5:8 Đức Chúa Trời đã bày tỏ.  Tình yêu của Ngài đến với tôi • Mọi sự cũ đã qua đi và mọi sự điều trở nên mới.
  Cô-lô-se 1:13, 14                        Đức Chúa Trời đã giải  thoát tôi  ra khỏi quyền lực của sự tối tăm••  Tôi có thể được thoả lòng.            
  II.Cô-Rinh-tô 5:17    Tôi là một tạo vật mới       •                    

  • Là một tội nhân, Đấng Christ đã chết cho tôi.

   

  Khải huyền 3:20                  Đấng Christ đã đến trong đời sống của

  tôi • 

  • Tôi sẽ không bao giờ chết
  Hê-bê-rơ 13:5                                                                                                                    Đấng Christ sẽ chẳng baogiờ lìa bỏ tôi                       •                                                                                    

  • Chuyển tôi vào trong Nước của Ngài

   

  Giăng 10:28Chúa Giê-xu đã ban cho tôi sự sống đời đời)        •• Ngài đã đem tôi đến với Đức Chúa Trời
  I.Phi-e-rơ 3:18Đấng Christ đã chết vì tội lỗi của tôi                            • 

  • Tôi có thể tương giao với Ngài

   

  Tất cả những ích lợi này là kết quả tình yêu của Đức Chúa Trời, và nhận được bởi việc tin tưởng vào Ngài và những gì mà Ngài đã làm.

  Xem Ê-phê-sô 2:8, 9 và điền vào chổ trống:

  “Vì ấy là bởi __________________ mà anh em được cứu, xuyên qua ______________ và điều ấy không phải từ ______________, bèn là sự ban cho của __________________, không bởi ____________________ , hầu cho không ai có thể khoe mình.”

  Sự cứu rỗi được thực hiện có thể bởi việc đặt niềm tin của chúng ta vào: (Gạch dưới câu trả lời đúng):

  1. Điều bạn có thể làm.
  2. Điều mà Chúa Giê-xu Christ đã làm.
  3. Điều mà Hội Thánh của bạn đã làm.
  4. Điều mà cha mẹ của bạn đã làm.

   

  1. LÀM THẾ NÀO BẠN BIẾT CHẮC BẠN THUỘC VỀ CHÚA GIÊ-XU CHRIST?

  Đọc Giăng 3:16

  Động cơ của Đức Chúa Trời là gì? __________________________

  Ngài đã làm gì? ____________________________________________

  Họ sẽ có gì?________________________________________________

  Ai sẽ hưởng lợi?__________________________________

  Đọc Khải huyền 3:20

  Một cách để bày tỏ niềm tin vào đấng Christ là:

   

  Trách nhiệm của bạn là gì? _________________________________

   

  Trách nhiệm của Ngài là gì? ________________________________

   

  Bạn đã mời Đấng Christ ngự vào trong đời sống của bạn chưa?

   

  Ngay bây giờ Ngài ở đâu?  _________________________________

   

  Nếu bạn không chắc chắn về sự cứu rỗi của mình, thì ngay bây giờ bạn có thể chắc chắn bởi việc tiếp nhận Đấng Christ bằng một hành động rõ ràng, chắc chắn của ý chí bạn.

  Đây là một lời cầu nguyện gợi ý:

  “Lạy Chúa Giê-xu, con là một tội nhân và không thể tự cứu lấy mình. Cám ơn Ngài vì đã chết trên Thập tự giá vì tội lỗi của con. Bây giờ con xin mời Ngài ngự vào trong đời sống của con và con xin nhận Ngài làm Cứu Chúa và Chúa của con. Xin cám ơn Chúa vì đã tha thứ tội lỗi của con và ban cho con cuộc sống đời đời. Bây giờ con xin để cho Ngài kiểm soát đời sống của con và tin cậy Ngài để sống “Cuộc sống đời đời của Ngài” thông qua con như Ngài bằng lòng.”

  Bạn đã tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ vào cuộc sống của bạn

  chưa? _________________

  Bây giờ Đấng Christ ở đâu trong mối quan hệ với bạn? Khải

  huyền 3:20 __________________________________________________

  Bởi thẩm quyền nào mà bạn biết? __________________________

  Đọc I Giăng 5:10 –13

  Ai ban cho cuộc sống đời đời? (câu 11) _______________________

  Cuộc sống đời đời được tìm thấy ở đâu? (câu 11)

  ____________________________________________________________

  Ai có cuộc sống đời đời? (câu 12) __________________________

  ____________________________________________________________

  Ai không có cuộc sống đời đời (câu 12) ____________________

  ____________________________________________________________

  Không tin vào lời chứng rằng Đức Chúa trời đã ban cho Con của Ngài, là gọi

   

  Đức Chúa Trời là một (câu 10) ________ Phải không? ________

   

  (Hãy gạch bỏ những từ không đúng)

  “Các điều này được viết ra, để chúng ta có thể (hy vọng rằng, cảm thấy thích, đoán rằng, cố gắng để đạt được, biết rằng) chúng ta có sự sống đời đời.” I Giăng 5:13

  Bạn có biết rằng bạn có đời sống đời không? _______________

  PHẦN TỰ LÀM

  1. Hãy đọc câu chuyện về Ni-cô-đem trong Giăng 3:1-8
  2. Hãy ghi nhớ câu Kinh Thánh sau đây:

      “Chứng ấy tức là Đức Chúa Trời đã ban sự sống đời đời cho chúng ta, và sự sống ấy ở trong Con Ngài. Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống. Ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống.” I Giăng 5:11, 12

   

  Làm thế nào tôi đạt được chiến thắng các điều này để cố gắng giữ mình tránh khỏi sống cuộc sống mới này. Chúng ta sẽ thảo luận trong phần tiếp theo.

  Buổi học tiếp theo của chúng ta là: MỘT ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHIẾN THẮNG.

  Thời gian ________ Nơi chốn ______________ ngày tháng ________

  Kết thúc bằng lời cầu nguyện.