Những Cơ Bản Trọng Tâm Sống Động (Bài 2)

 1. NHỮNG CĂN BẢN TRỌNG TÂM

  -Sống động-

  Buổi học 2

  MỘT ĐỜI SỐNG MỚI TRONG CHIẾN THẮNG

  Ôn lại PHẦN TỰ LÀM và I.Giăng 5:11, 12 _________ Kiểm tra câu trích dẫn đã chính xác với câu ghi nhớ chưa.

  Bạn đã bắt đầu một cuộc sống mới với Chúa Giê-xu Christ, một cuộc sống có tiềm năng vĩ đại nếu sống như Đức Chúa Trời đã định đoạt. Tuy nhiên, điều đáng lo là việc cắt ngắn mối thông công với Chúa theo đường vòng vì tội lỗi.

  Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận về:

  1.       Tội lỗi là gì?

  2.       Tại sao chúng ta phạm tội.

  3.       Rằng Chúa Giê-xu là phương thuốc cứu chuộc tội lỗi của Đức Chúa Trời.

  4.       Chúng ta áp dụng như thế nào về phương thuốc cứu chuộc tội lỗi của Đức Chúa Trời.

   

  1. TỘI LỖI LÀ GÌ?

  Tội lỗi là làm điều mà tôi muốn, trái ngược với điều mà Đức Chúa Trời muốn. Tội lỗi là một thái độ của sự nổi loạn. Nói dối, lừa đảo v.v…là kết quả hay trái của sự nổi loạn đó.

  Trước khi bạn tin nhận Đấng Christ, tội lỗi cản trở bạn có một mối quan hệ với Đức Chúa Trời. Hãy đọc Ê-phê-sô 2: 1-5

  Tình trạng thuộc linh của bạn đã là gì? (Câu 1)  ______________

  Ai đã điều khiển cuộc sống của bạn? (Câu 2) _________________

  Bản tính của bạn là gì? (Câu 3) ______________________________

  Bây giờ bạn đã tiếp nhận Đấng Christ, bởi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, bạn đã trở nên điều gì? (Câu 4, 5)

  ____________________________________________________________

  Những hậu quả của tội lỗi trong cuộc sống của chúng ta là gì? Hãy đọc và thảo luận những câu Kinh Thánh này:

  Rô-ma 6:23     Rô-ma 2:8, 9      Thi thiên 66:18      Giăng 8:3

  1. TẠI SAO CHÚNG TA PHẠM TỘI.

  Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta một ý chí tự nguyện để vâng theo lời Ngài hoặc không vâng lời Ngài (Rô-ma 6:12, 13). Là những Cơ-Đốc-nhân, tội lỗi ngăn chặn mối thông công của chúng ta với Đức Chúa Trời. Điều này cần thời gian để lớn lên và học theo cách suy nghĩ như Đức Chúa Trời nghĩ.  Tâm trí của chúng ta cần được đổi mới (Rô-ma 12:1, 2)

  Sự cám dỗ và tội lỗi thì phổ biến ở giữa vòng chúng ta.

  Ba mảng chính của sự cám dỗ là gì?

  I Giăng 2:15-16 ______________________________________________

  ____________________________________________________________

  Có phải sự cám dỗ là tội lỗi? Hê-bê-rơ 4:15 ________________

  ____________________________________________________________

  Chúng ta có thể làm gì để giữ cho sự cám dỗ không dẫn dắt đến tội lỗi?

  I Cô-rinh-tô 10:13 ___________________________________________

  ____________________________________________________________

  Đức Chúa Trời đang làm gì trong đời sống của bạn để cung cấp một lối thoát khỏi sự cám dỗ?

  Phi-líp 2:13 __________________________________________________

  ____________________________________________________________

  Hãy đọc Rô-ma 6:1, 2. Là Cơ-Đốc nhân, tại sao chúng ta

  không nên tiếp tục phạm tội? ________________________________

  1. CHÚA GIÊ-XU LÀ PHƯƠNG THUỐC CỨU CHUỘC TỘI LỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

  Mục đích về sự chết của Đấng Christ là:

  1. để mang chúng ta đến với Đức Chúa Trời.
  2. để trả giá chuộc cho tội lỗi của chúng ta. (I Phi-e-rơ 3:18)

  Hãy đọc câu văn sau đây:

  Bạn đã chết trong tội lỗi và những ước muốn đầy tội lỗi vẫn chưa bị cắt khỏi. Rồi Ngài đã ban cho bạn một sự san sẻ trong chính đời sống của Đấng Christ, vì Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi của bạn, và đã xoá sạch những chứng cớ buộc tội chống lại bạn, bản danh sách của điều răn Ngài mà bạn không tuân giữ. Ngài đem danh sách tội lỗi này và tiêu huỷ nó bằng cách đóng đinh nó trên Thập tự giá của Đấng Christ.”    (Cô-lô-se 2:13, 14. Kinh Thánh Sống)

  Đấng Christ đã chết cho bao nhiêu tội lỗi của bạn?

  Cô-lô-se 2:13-14 (ở trên) _______________

  “Tất cả” nghĩa là “tất cả” – Những tội lỗi tương lai, hiện tại và quá khứ. Bây giờ bạn đã tiếp nhận Đấng Christ, thì bạn hoàn toàn được tha thứ.  Việc bạn biết rằng mình được tha tội sẽ tác động như thế nào đến cuộc sống của bạn?

  ____________________________________________________________

  ____________________________________________________________

  1. LÀM THẾ NÀO ĐỂ ÁP DỤNG PHƯƠNG THUỐC

  CỨU CHUỘC TỘI LỖI CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

  Hãy nhớ rằng bạn đã được hoàn toàn tha thứ bởi sự chết của Đức Chúa Giê-xu Christ trên Thập tự giá cho bạn. Nhưng để tiếp tục trải qua mối thông công với Đức Chúa Trời hàng ngày, bạn cần phải xưng nhận bất kỳ những tội lỗi nào được biết.

  Nếu chúng ta xưng nhận các tội lỗi của mình, thì Đấng Christ sẽ làm gì?

  I.Giăng 1:9 _________________________________________________

  Xưng nhận có nghĩa là đồng ý với Đức Chúa Trời về các tội lỗi của bạn:

  1. Đồng ý rằng đó là tội lỗi.
  1. Cám ơn Đức Chúa Trời vì Ngài đã ban cho sự tha thứ.
  1. Hãy thay đổi các thái độ sai trái của bạn. (Sự ăn năn)
  1. Cho phép Đức Chúa Trời them năng quyền để bạn có thể thay đổi hành động của bạn.
  1. Tuyên bố sự tha thứ của bạn là hành động bởi đức tin và sống một cuộc sống thoát khỏi tội lỗi.

  Khi bạn xưng nhận các tội lỗi của mình và tuyên bố sự tha thứ của Đức Chúa Trời, thì bạn sẽ hưởng được một cuộc sống đắc thắng tội lỗi.

  PHẦN TỰ LÀM

  Hãy dành ra một số thời gian một mình để lập ra một bản danh sách về bất kỳ điều gì trong cuộc sống của bạn mà chúng có thể không làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Hãy chấp nhận với Đức Chúa Trời rằng đó là tội lỗi. Hãy viết ngang qua danh sách của bạn I.Giăng 1:9. Cảm ơn Đức Chúa rời vì Ngài đã tha thứ cho bạn tất cả những tội lỗi này. Bây giờ sống trong chiến thắng và tự do như một người được tha thứ. Hãy bỏ đi danh sách này nó chỉ là giữa bạn và Đức Chúa Trời.

  1. Đọc Thi thiên 32.

  Đa-vít đã giải quyết với tội lỗi của ông ấy như thế nào?

  Ông ta đã cảm thấy như thế nào trước khi xưng nhận?

  Ông ta đã cảm thấy như thế nào sau khi đã xưng nhận?

  1. Đọc Lu-ca 15: 11-32

  Những câu Kinh Thánh này minh hoạ cách mà Đức Chúa

  Trời quan hệ với chúng ta như thế nào?

  1. Ghi nhớ câu Kinh Thánh sau đây:

  “Nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” I. Giăng 1:9

  Tôi có thể có quyền năng để sống cuộc sống mới như thế nào?

  Buổi học tiếp theo của chúng ta là MỘT CUỘC SỐNG MỚI CÓ QUYỀN NĂNG.

  Thời gian ________ Nơi chốn ______________ Ngày tháng _______

  Kết thúc bằng lời cầu nguyện.