38. La-xa-rơ

Có một người đau, tên là La-xa-rơ, ở Bê-tha-ni, là làng của Ma-ri và chị người là Ma-thê… hai chị em sai người đến thưa cùng Đức Chúa Jêsus rằng: Lạy Chúa, nầy, kẻ Chúa yêu mắc bịnh.

Giăng 11: 1, 3 (1934 VIET)

La-xa-rơ, Ma-ri và Ma-thê là những người thân thiết với chúa Giê-xu người sống khoảng 2 dặm ở nơi khác từ Giê-ru-sa-lem. Vào thời điểm của sự kiện này, Chúa Giê-xu đang ở bên kia sông Giô-đanh, lúc đó đã là một chuyến đi một ngày tròn từ Bê-tha-ni.

Vả, Đức Chúa Jêsus yêu Ma-thê, em người và La-xa-rơ. Khi Ngài nghe người nầy đau, bèn ở lại hai ngày nữa trong nơi Ngài đương ở.

Giăng 11: 5-6 (1934 VIET)

Điều này thật không thể hiểu được. Sự đối đáp nhanh chóng trong thời điểm đó giải cứu được nhiều nhóm người, mọi người biết rằng khi một ai đó bị ốm nghiêm trọng, sự chậm trễ có thể gây ảnh hưởng chết người. Nhưng Chúa Giê-xu ở lại nới đó thêm hai ngày nữa! Điều gì đang xảy ra ở trong tâm trí Ngài?

Rồi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Chúng ta hãy trở về xứ Giu-đê. Môn đồ thưa rằng: Thưa thầy, hôm trước dân Giu-đa tìm ném đá thầy, thầy còn trở lại nơi họ sao!

Đức Chúa Jêsus bèn nói tỏ tường cùng môn đồ rằng: La-xa-rơ chết rồi. Ta vì các ngươi mừng không có ta tại đó, để cho các ngươi tin; nhưng chúng ta hãy đi đến cùng người.

Giăng 11: 7-8, 14-15 (1934 VIET)

Bốn Ngày Chết

Khi Đức Chúa Jêsus đến nơi, thấy đã chôn La-xa-rơ trong mộ bốn ngày rồi. (Lúc này Bê-tha-ni ở cách hai dặm từ Giê-ru-sa-lem, nhiều người Do Thái của vùng đó đã đến với Ma-thê và Ma-ri để chia buồn cùng với họ về cái chết của em trai họ). Vả, thành Bê-tha-ni cách thành Giê-ru-sa-lem chỉ độ mười lăm ếch-ta-đơ. Có nhiều người Giu-đa đã đến đó đặng yên ủi Ma-thê và Ma-ri về sự anh chết.  Lúc Ma-thê nghe Đức Chúa Jêsus đến, thì đi đón Ngài; nhưng Ma-ri thì ngồi tại nhà.

Giăng 11: 17-22 (1934 VIET)

 

Chúng ta được không được biết điều mà Ma-thê nghĩ rằng Chúa Giê-xu sẽ cầu xin Đức Chúa Trời, nhưng một điều hoàn toàn rõ ràng đó là-bà có đức tin nơi Ngài.

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Anh ngươi sẽ sống lại. Ma-thê thưa rằng: Tôi vẫn biết rằng đến sự sống lại ngày cuối cùng, anh tôi sẽ sống lại.

Giăng 11: 23-24 (1934 VIET)

Ma-thê đã không cảm thấy ngạc nhiên về lời phán của Chúa Giê-xu. Bà đã biết rằng Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều sẽ sống lại, nhưng điều đó sẽ xảy đến vào lúc tận thế khi mọi người sẽ chịu phán xét bởi Chúa. Cho đến lúc đó, mỗi người chỉ chết một lần.

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống mà tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng?

Giăng 11: 25-26 (1934 VIET)

Đó là những lời quyền năng. Chúa Giê-xu bảo với Ma-thê rằng La-xa-rơ đã không phải đợi đến ngàu phán xét thì mới sống lại. Chúa Giê-xu là Đấng mang đến sự sống, và vì thế có quyền năng để hồi phục sự sống cho La-xa-rơ bất cứ lúc nào. Bà có tin Ngài không?

Người thưa rằng: Lạy Chúa, phải, tôi tin Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, là Đấng phải đến thế gian.

Giăng 11: 27 (1934 VIET)

Ma-thê không chỉ tin nơi Chúa Giê-xu, bà còn xác nhận rằng Ngài là Đấng Christ- Đấng Mê-si, chính Đức Chúa Trời.

…phán rằng: Các ngươi đã chôn người ở đâu? Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin hãy lại coi. Đức Chúa Jêsus khóc.

Giăng 11: 33-35 (1934 VIET)

Có nhiều sự suy đoán về lý do tại sao Chúa Giê-xu khóc. Một số người phỏng đoán rằng Chúa Giê-xu khóc vì suy nghĩ về việc khiến La-xa-rơ sống lại- quay lại từ những niềm vui và sự hoàn hảo của Thiên Đàng- quay về với thế giới tội lỗi và đau buồn. Kinh Thánh không nói cho chúng ta biết tại sao, nhưng sự thật rằng Ngài khóc bày tỏ cho chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu có trải nghiệm những cảm xúc của con người mặc dầu Ngài vô tội.

Người Giu-đa bèn nói rằng: Kìa, người yêu La-xa-rơ là dường nào! Có một vài người trong chúng nói: Người đã mở mắt kẻ mù được, há chẳng có thể cũng làm cho người nầy không chết sao?

 

Bấy giờ, Đức Chúa Jêsus lại đau lòng nữa, bèn đến phần mộ; mộ bằng một cái hang, trước cửa hang có một hòn đá chận lại.

Giăng 11: 36-38 (1934 VIET)

Sự chôn cất truyền thống của người Do Thái lúc bấy giờ thường liên quan đến việc đặt thi thể của người chết vào trong một phần mộ mà qua một thời gian trở thành một nơi nghỉ yên cuối cùng của các thế hệ liên tiếp. Một động tự nhiên thường được dùng, mặc dầu thỉnh thoảng một lăng mộ cổ được đẽo ra từ một tảng đá lớn. Những ngôi mộ rất lớn, bạn có thể đứng thẳng người ở trong đó.

➊ Phòng than khóc. Bên trong ➋ Các kệ được chạm khắc để đặt những thi thể vào. ➌ Thi thể. ➍ Tảng đá hình bánh xe, nặng một vài tấn, được đẽo để đóng chặt lối ra của ngôi mộ. Nghỉyên trong một ➎ cái hầm, cánh cửa này có thể được lăn tới và lui. Khi đóng lại, tay cầm ở trong một lỗ hổng nhỏ ở phía trước của lối ra, ngăn tảng đá đó khỏi bị lăn mở ra.  Chapter 38


Đức Chúa Jêsus phán rằng: Hãy lăn hòn đá đi. Ma-thê, là em gái kẻ chết, thưa rằng: Lạy Chúa, đã có mùi, vì người nằm đó bốn ngày rồi. Đức Chúa Jêsus lại phán: Ta há chẳng từng nói với ngươi rằng nếu ngươi tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời sao? Vậy, họ lăn hòn đá đi. Đức Chúa Jêsus bèn nhướng mắt lên trời mà rằng: Thưa Cha, tôi tạ ơn Cha, vì đã nhậm lời tôi. Tôi biết rõ rằng Cha nhậm lời tôi luôn, nhưng tôi nói vậy là vì cớ đoàn dân nầy đứng chung quanh tôi, hầu cho họ tin rằng ấy chính Cha là Đấng đã sai tôi đến. Khi Ngài nói xong, bèn kêu lên một tiếng lớn rằng: Hỡi La-xa-rơ, hãy ra! Người chết đi ra, chơn tay buộc bằng vải liệm và mặt thì phủ khăn. Đức Chúa Jêsus phán cùng chúng rằng: Hãy mở cho người, và để người đi.

Giăng 11: 39-44 (1934 VIET)

 

Điều tốt đó là Chúa Giê-xu nói, “La-xa-rơ…” Nếu Ngài chỉ đơn giản nói rằng “bước ra phía trước!” Tất cả nghĩa trang sẽ không còn có cái chết nào nữa. La-xa-rơ vẫn còn sống! Các bạn của ông đã phải tháo ra các mảnh dài của tấm vải chôn trước khi La-xa-rơ có thể bước đi. Không có nghi ngờ gì rằng Chúa Giê-xu đã thực hiện một phép lạ vĩ đại.

Có nhiều người Giu-đa đã đến cùng Ma-ri và thấy sự Đức Chúa Jêsus làm bèn tin Ngài. Nhưng một vài người trong bọn đó đi tìm người Pha-ri-si, mách cho họ sự Đức Chúa Jêsus đã làm. Các thầy tế lễ cả và người Pha-ri-si nhóm tòa công luận, bàn rằng: Người nầy làm phép lạ nhiều lắm, chúng ta tính thế nào? Nếu chúng ta để cho người làm, thì thiên hạ tin người, rồi dân Rô-ma sẽ đến diệt nơi nầy và cả nước chúng ta nữa. Từ ngày đó, chúng lập mưu giết Ngài.

                                                                                           Giăng 11: 45-18, 53 (1934 VIET)

Một số người tin, nhưng những người khác bày mưu. Thậm chí việc sống lại cũng không thể thuyết phục được những thầy tế lễ thượng phẩm và người Pha-ri-si. Họ có quá nhiều thứ đang bị đe dọa- quyền lực và lòng kiêu ngạo của họ. Điều này nghe có vẻ giống như Lu-xi-phe. Không nghi ngờ gì chính là điều đó!

Sự Hiện Thân

Sự hiện thân là một niềm tin rằng, sau sự chết, linh hồn của người đã khuất sẽ trở lại trên thế giới và sống lại trong một hiện thân của một người khác hoặc động vật.

Đây không chỉ là một khái niệm không được dạy ở trong Kinh Thánh, nhưng Kinh Thánh rõ ràng dạy ngược lại. Mỗi người chỉ có duy nhất một cuộc sống.

… loài người phải chết một lần, rồi chịu phán xét…

Hê-bơ-rơ 9:27 (1934 VIET)

Mây tan ra và mất thể nào, Kẻ xuống âm phủ không hề trở lên, cũng thể ấy. Họ không hề trở về nhà mình nữa, Và xứ sở người chẳng còn biết người.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.