35. Bánh Sự Sống

Rồi đó, Đức Chúa Jêsus qua bờ bên kia biển Ga-li-lê, là biển Ti-bê-ri-át. Một đoàn dân đông theo Ngài, vì từng thấy các phép lạ Ngài làm cho những kẻ bệnh. Nhưng Đức Chúa Jêsus lên trên núi, ngồi đó với môn đồ.

Vả, lễ Vượt Qua, là lễ của dân Giu-đa gần tới. Đức Chúa Jêsus ngước mắt lên, thấy một đoàn dân đông đến cùng mình, bèn phán với Phi-líp rằng: Chúng ta sẽ mua bánh ở đâu, để cho dân nầy có mà ăn?

Giăng 6: 1-5 (VIET 1934)

Chúa Giê-xu hỏi các câu hỏi lại một lần nữa.

Ngài phán điều đó đặng thử Phi-líp, chớ Ngài đã biết điều Ngài sẽ làm rồi.

Phi-líp thưa rằng: Hai trăm đơ-ni-ê bánh không đủ phát cho mỗi người một ít.

Một môn đồ, là Anh-rê, em của Si-môn Phi -e-rơ, thưa rằng:

Đây có một đứa con trai, có năm cái bánh mạch nha và hai con cá; nhưng đông người dường nầy, thì ngằn ấy có thấm vào đâu?

Giăng 6: 6-9 (VIET 1934)

Bạn không thể không tự hỏi nếu Anh-rê giống như một đứa trẻ nhỏ hàm ý với Cha của mình, hy vọng rằng Chúa Giê-xu sẽ làm điều gì đó.

Đức Chúa Jêsus bèn phán rằng: Hãy truyền cho chúng ngồi xuống. Vả, trong nơi đó có nhiều cỏ. Vậy, chúng ngồi xuống, số người ước được năm ngàn. Đức Chúa Jêsus lấy bánh, tạ ơn rồi, bèn phân phát cho những kẻ đã ngồi; Ngài cũng lấy cá phát cho chúng nữa, ai muốn bao nhiêu mặc ý.

Giăng 6: 10-11 (VIET 1934)

Kinh Thánh có ghi lại vấn đề thực tế mà bạn gần như bỏ qua điều đã xảy ra. Chúa Giê-xu đã mới chu cấp cho cả đoàn dân đông với một bữa trưa của đứa bé trai. Đây không phải là một bài học trong sự nhân lên theo số mũ. Chúa Giê-xu chia bánh và cá giữa vòng mười hai sứ đồ, và họ chia ra cho năm ngàn người đàn ông- phụ nữ và con cái phải thêm vào với con số đó. Đây là một sự nhân lên của một hành động lớn lao không được nghe tới, và Chúa Giê-xu không phải là một người hà tiện. Họ còn có đủ những thứ còn lại để mỗi môn đồ mang một giỏ đầy về nhà.

Những người đó thấy phép lạ Đức Chúa Jêsus đã làm, thì nói rằng: Người nầy thật là Đấng tiên tri phải đến thế gian.

Giăng 6:14 (VIET 1934)

Tôn Chúa Giê-xu lên Làm Vua

Những người đàn ông mà đã được lợi ích từ phép lạ đã rất ấn tượng và họ đã quyết định là họ sẽ nỗ lực để tôn Chúa Giê-xu lên làm vua của họ. Nhưng Chúa Giê-xu không thích thú với việc thiết lập nên một vương quốc trên đất, mặc dầu sẽ đến lúc đó trong tương lai, Lúc đó Ngài chỉ muốn cai trị tấm lòng của con người.

Bấy giờ Đức Chúa Jêsus biết chúng có ý đến ép Ngài để tôn làm vua, bèn lui ở một mình trên núi.

Chúng vừa tìm được Ngài tại bờ bên kia biển, bèn thưa rằng: Lạy thầy, thầy đến đây bao giờ? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, các ngươi tìm ta chẳng phải vì đã thấy mấy phép lạ, nhưng vì các ngươi đã ăn bánh và được no.

Giăng 6:15, 25-26 (VIET 1934)

Động Lực Sai

Bạn có thể hiểu được đấy. Chúa Giê-xu có thể thấy được rằng những người đó chỉ muốn Ngài làm vua để họ có thể có được thức ăn miễn phí. Họ không thích thú gì đến sự thật rằng những phép lạ được bày tỏ ra cho là Ngài chính là Đấng Giải Cứu Giao Ước. Chúa Giê-xu nói…

Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình.

Giăng 6:27 (VIET 1934)

Những thức ăn họ ăn chỉ có thể duy trì cuộc sống của họ trong vòng một thời gian ngắn. Sớm hơn hay muộn hơn, họ đều phải chết. Vì thế, Chúa Giê-xu nói mục đích để nhận lãnh của họ trong cuộc sống nên được theo đuổi điều mà sẽ mang đến cho họ cuộc sống đời đời.

Chúng thưa rằng: Chúng tôi phải làm chi cho được làm công việc Đức Chúa Trời? Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Các ngươi tin Đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến, ấy đó là công việc Ngài.

Giăng 6: 28-29 (VIET 1934)

Những người đó muốn biết về loại việc mà họ phải làm để nhận được cuộc sống đời đời. Chúa Giê-xu nới rằng điều duy nhất mà họ cần đó là tin, họ chỉ cần phải tin Ngài là Đấng Cứu Rỗi. Đó là tất cả. Nó có vẻ rất đơn giản.

Chúng bèn nói rằng: Thế thì thầy làm phép lạ gì, để cho chúng tôi thấy và tin? Thầy làm công việc gì?

Giăng 6:30 (VIET 1934)

Đó là gì? Họ đang hỏi Chúa Giê-xu để có một dấu hiệu để chứng minh rằng Ngài là Chúa, giống như là việc chu cấp cho năm ngàn người với một bữa trưa của một cậu bé là chưa đủ?! Điều mà họ đang xin thật sự có là một bữa ăn miễn phí nữa, một ổ bánh mỳ nữa.

Bánh Sự Sống

Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, Môi-se chưa hề cho các ngươi bánh từ trên trời đâu; nhưng Cha ta ban cho các ngươi bánh thật, là bánh từ trên trời xuống.

Bởi chưng bánh Đức Chúa Trời là bánh từ trên trời giáng xuống, ban sự sống cho thế gian.

Chúng thưa rằng: Lạy Chúa, xin ban bánh đó cho chúng tôi luôn luôn!

Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là bánh của sự sống; ai đến cùng ta chẳng hề đói, và ai tin ta chẳng hề khát.

Giăng 6: 32-35 (VIET 1934)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.