44. Thông Điệp Trên Đường Đến Em-ma-út

Cùng ngày ấy, có hai môn đệ Chúa Giê-xu đang đi đến làng Em-ma-út cách Giê-ru-sa-lem khoảng mười hai cây số. Họ nói chuyện với nhau về những chuyện mới xảy ra.  Trong khi đang thảo luận thì Chúa Giê-xu hiện đến cùng đi đường với họ, Nhưng mắt họ bị che khuất không nhận ra Ngài. Ngài hỏi, “Lúc đi đường hai anh đang thảo luận về chuyện gì thế?”

Hai môn đệ dừng lại, vẻ mặt buồn thảm lắm.

Lu-ca 24: 13-17 (BPT)

Những môn đồ không phải là những người ở trung tâm, nhưng họ cũng là những người theo Chúa Giê-xu.

Một người tên Cơ-lê-ô-ba trả lời, “Chắc chỉ có một mình ông là khách mới đến Giê-ru-sa-lem nên mới không biết những chuyện gì xảy ra mấy hôm nay.”

Chúa Giê-xu hỏi, “Chuyện gì?”

Họ đáp, “Chuyện Giê-xu người Na-xa-rét. Ông ta là một nhà tiên tri đã nói và làm nhiều việc quyền năng trước mặt Thượng Đế và cả dân chúng. Thế mà các nhà lãnh đạo và các giới trưởng tế của chúng ta giao Ngài để kết án tử hình, rồi họ đóng đinh Ngài. Chúng tôi vẫn tưởng Ngài sẽ giải phóng quốc gia Ít-ra-en. Dù sao, chuyện xảy ra được ba hôm rồi.  Còn hôm nay có mấy người đàn bà trong chúng tôi làm chúng tôi sửng sốt. Sáng sớm hôm nay họ đến viếng mộ,  nhưng không thấy xác Ngài đâu. Họ trở về bảo là họ thấy có mấy thiên sứ hiện ra nói rằng Chúa Giê-xu đang sống! Cho nên có vài người trong chúng tôi đến mộ. Họ cũng thấy giống như mấy người đàn bà nói, nhưng không thấy Chúa Giê-xu đâu cả.”                                                                                         Lu-ca 24: 18-24 (BPT)

Hai môn đồ tường thuật tóm tắt về ngày hôm đó. Tất nhiên, tất cả những điều này không phải là tin tức về Chúa Giê-xu, nhưng Ngài im lặng chờ đợi để cho họ nói xong. Ngài cũng đã có thêm tin tức cho họ.

Chúa Giê-xu liền bảo họ, “Sao mấy anh quá tối dạ và chậm tin lời các nhà tiên tri nói như thế?  Các nhà tiên tri đã nói rằng Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình trước khi bước vào vinh hiển của Ngài.”  Rồi bắt đầu từ Môi-se và các nhà tiên tri, Chúa Giê-xu giải thích cho họ biết những điều Thánh Kinh đã viết về Ngài.                                  Lu-ca 24: 25-27 (BPT)

Chúa Giê-xu đã nói với họ rằng Đấng Mê-si phải chịu đau đớn, chết và sau đó sống lại. Ngài nói với họ rằng điều đó là cần thiết. Bạn có thể chắc chắn rằng điều này đã khiến cho nhiều người nhướn mày. Nhưng Chúa Giê-xu đã không dừng lại ở đó. Ngài quay lại với Kinh Thánh Do Thái và dạy họ về chính ngài, bắt đầu từ ngay lúc ban đầu. Sau đó Ngài tiến triển theo từng bước, từng chuyện một, thông qua cả Kinh Thánh. Đây quả là một bài học.

Lúc gần đến Em-ma-út, Chúa Giê-xu có vẻ muốn đi thêm nữa nhưng họ nài ép Ngài, “Xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời tối rồi.” Vì thế Ngài vào ở lại với họ.

Trong khi đang ngồi ở bàn, Ngài cầm bánh, tạ ơn rồi bẻ ra trao cho họ. Lúc ấy mắt họ mới được mở ra và nhận biết Ngài nhưng Ngài vụt biến đi.  Họ bảo nhau, “Khi đi đường Ngài nói chuyện và giải thích Thánh Kinh cho chúng ta, lòng chúng ta không nóng sốt sao?”

Lu-ca 24: 28-32 (BPT)

Chính Đức Chúa Trời đã thắp lên một ngọn lửa về sự hiểu biết trong tâm trí họ. Họ rất thích thú!

Họ lập tức đứng dậy đi trở lại Giê-ru-sa-lem. Đến nơi họ gặp mười một môn đệ và những người khác đang nhóm họp.                                                          Lu-ca 24:33 (BPT)

Bạn có thể tưởng tượng chuyến đi về lại thành phố khi những người tự hào theo Chúa Giê-xu thảo luận về điều họ muốn nói về mười một sứ đồ. Chuyến đi này luôn phải lên dốc, nhưng họ phải tự đẩy mình lên. Họ có tin tức tốt lành!

Họ lập tức đứng dậy đi trở lại Giê-ru-sa-lem. Đến nơi họ gặp mười một môn đệ và những người khác đang nhóm họp. Họ bảo, “Chúa quả đã sống lại và hiện ra với Xi-môn.”

Rồi hai người thuật lại chuyện xảy ra trên đường và nhận ra Ngài khi Ngài bẻ bánh ra sao.

Trong khi hai môn đệ còn đang thuật chuyện thì Chúa Giê-xu hiện ra đứng giữa họ và nói, “Bình an cho các con.”

Mọi người hốt hoảng rụng rời vì tưởng thấy ma. Nhưng Chúa Giê-xu bảo, “Sao các con hoảng hốt? Tại sao các con ngờ vực trong lòng? Hãy nhìn tay và chân ta. Chính thật là ta! Các con hãy rờ ta đi vì ma chẳng có xương thịt mà các con thấy ta có.”

Sau khi nói xong, Ngài giơ tay và chân cho họ xem. Trong khi họ đang nửa tin nửa ngờ, vì vừa kinh ngạc vừa vui mừng, thì Chúa Giê-xu hỏi họ, “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Ngài một miếng cá nướng. Trong khi các môn đệ đang nhìn, thì Chúa Giê-xu cầm lấy cá và ăn trước mặt họ.

Ngài bảo, “Các con còn nhớ lúc ta ở với các con không? Ta đã nói rằng những gì được viết về ta phải xảy ra—tất cả những gì trong luật pháp Môi-se, các sách tiên tri và các Thi thiên.”

Lu-ca 24:33-44 (BPT)

Giống như điều Ngài đã làm trước đây với hai môn đồ của Ngài trên đường đến Em-ma-út, Chúa Giê-xu đã sử dụng Kinh Thánh để giải thích tất cả những sự kiện xung quanh sự chết, sự chôn và sống lại của Ngài. Người Do Thái chia Kinh Thánh ra làm ba phần – Luật Pháp, Văn Chương (Hoặc Thi Thiên) và Các Sách Tiên Tri. Chúa Giê-xu dùng từng đoạn ngắn này và chỉ cho những người theo Ngài cách mà tất cả những điều đó đều đúng với Ngài.

Rồi Ngài mở trí họ ra để họ hiểu lời Thánh Kinh. Ngài nói với họ, “Thánh Kinh viết rằng Chúa Cứu Thế phải chịu khổ hình và ngày thứ ba sẽ sống lại từ trong vòng kẻ chết và rằng người ta sẽ nhân danh Ngài giảng cho mọi dân tộc về sự ăn năn để được tha tội, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.  Các con là nhân chứng cho những việc ấy.

Lu-ca 24: 45-48 (BPT)

Chúa Giê-xu đã nói về sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài, phải xảy đến để làm thành Lời Kinh Thánh. Ngài nói đến việc này quả là một tin tốt lành mà nó có thể được nói đến ở khắp mọi nơi, bắt đầu tại Giê-ru-sa-lem.

Trước khi chúng ta tiếp tục với câu chuyện chúng ta có thể dừng lại và quay lại lúc ban đầu, giống như là Chúa Giê-xu đã làm với các môn đồ của Ngài. Chúng ta muốn thấy điều mà Chúa Giê-xu đã nói về chính Ngài trong Luật Pháp, Trong các Sách Tiên Tri và Thi Thiên.

Một cách chính xác về việc tại sao Chúa Giê-xu đã phải đến trên đất, và tại sao Ngài đã phải chịu đau đơn và chết, khi mà qua tất cả những điều đó Ngài đã có kế hoạch là sẽ sống lại?

Tại sao Ngài không đơn giản là chỉ nói với những người tin nơi Ngài và bỏ qua hoàn toàn sự chịu đóng đinh?

Những sự kiện này là về những điều gì- sự chết, sự chôn và sống lại này?  Miếng cuối cùng của trò chơi ghép hình này sắp được đặt vào vị trí. Khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy được c

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.