Loạt Bài Kinh Thánh Lược Khảo- Tân Ước (Bài 61-80)

Bài 61: Khái Quát Về Sách Công Vụ

https://www.youtube.com/watch?v=a0kOCIXNkJI

Bài 62: Mặc Lấy Đức Thánh Linh

https://www.youtube.com/watch?v=nHl7OXEEocQ

Bài 63: Đặc Điểm Hữu Hình Của Một Hội Thánh Vô Hình

https://www.youtube.com/watch?v=1EhLBzzfIlA

Bài 64:  Đặc Điểm Của Hội Thánh Đầu Tiên

https://www.youtube.com/watch?v=zKLndW7Ceus

Bài 65: Các Mẫu Mực Từ Hội Thánh Đầu Tiên

https://www.youtube.com/watch?v=GSQobwDplSc

Bài 66: Các Đặc Điểm Của Hội Thánh Đầu Tiên

https://www.youtube.com/watch?v=M97OkQeja-s

Bài 67: Mô Hình Của Ngày Lễ Ngũ Tuần

https://www.youtube.com/watch?v=5Srn4EUI4nU

Bài 68: Bài Giảng Của Ê-tiên

https://www.youtube.com/watch?v=OXK5ruOHmAw

Bài 69: Thành Kiến Của Hội Thánh Đầu Tiên

https://www.youtube.com/watch?v=_hUx9Qgxp3I

Bài 70: Báp-têm

https://www.youtube.com/watch?v=ouGcGHS_nKI

Bài 71: Sau-lơ

https://www.youtube.com/watch?v=xiktF1FQgvc

Bài 72: Biên Cố Xảy Đến Với Phao-lô

https://www.youtube.com/watch?v=hFjCMCo51ro

Bài 73: Những Người Giúp Đỡ Phao-lô

https://www.youtube.com/watch?v=FMEZnDRDZAU

Bài 74: Biến Cố Ở Trong Tù Của Phao-lô

https://www.youtube.com/watch?v=qfSRLIkiVcI

Bài 75: Điều Quan Trọng Để Giảng Dạy Lời Chúa

https://www.youtube.com/watch?v=rDFFv8VK-DU

Bài 76: Phao lô Chia Tay Với Hội Thánh Ê-phê-sô

https://www.youtube.com/watch?v=5ooZHikTAPA

Bài 77: Sự Khốn Khổ Phao-lô Đã Trải Qua

https://www.youtube.com/watch?v=oyT4EOFb234

Bài 78: Phao-lô gặp Chúa Trên Đường Đa-mách

https://www.youtube.com/watch?v=H-ZyuNySKvU

Bài 79: Tổng Quát Sách Rô-ma

https://www.youtube.com/watch?v=foiqK30Mq8s

Bài 80: Đức Chúa Trời Xưng Nghĩa Cho Tội Nhân

https://www.youtube.com/watch?v=TinblpEc6BI