Skip to content

Bài 21: Cầu Nguyện

Bài 22: Kiêng Ăn Và Thái Độ Về Tiền Bạc

Bài 23: Chúa Giê-xu Dạy Về Việc Đoán Xét

Bài 24: Áp Dụng Lời Chúa Dạy Vào Cuộc Sống

Bài 25: Những Nét Chính Về Mười Hai Sứ Đồ

Bài 26: Dấn Thân

Bài 27: Lời Mời Gọi Chúa Giê-xu Đối Với Người Nặng Gánh

Bài 28: Các Ví Dụ Của Chúa Giê-xu

Bài 29: Phi-e-rơ Bước Đi Trên Mặt Nước

Bài 30: Các Tiềm Năng Của Con Người

Bài 31: Đức Tin, Sự Tha Thứ Và Hôn Nhân

Bài 32: Mục Đích Của Hôn Nhân Là Gì?

Bài 33: Người Làm Công Trong Vườn Nho

Bài 34: Tầm Quan Trọng Trong Việc Mang Đến Kết Quả Cho Đức Chúa Trời

Bài 35: Ma-thi-ơ 23, 24 và 25

Bài 36: Ngày Chúa Tái Lâm Và Việc Môn Đồ Hóa Thế Gian

Bài 37: Chúa Giê-xu Đã Làm Gì Khi Bắt Đầu Thi Hành Chức Vụ

Bài 38: Chúa Giê-xu Tuyên Bố Bản Tuyên Ngôn

Bài 39: Phi-e-rơ

Bài 40: Tình Trạng Của Người Lạc Mất Đức Chúa Trời