Loạt Bài Kinh Thánh Lượt Khảo- Tân Ước (Bài 21-40)

Bài 21: Cầu Nguyện

https://www.youtube.com/watch?v=alk829aAdmA

Bài 22: Kiêng Ăn Và Thái Độ Về Tiền Bạc

https://www.youtube.com/watch?v=n8CmIc6YJxQ

Bài 23: Chúa Giê-xu Dạy Về Việc Đoán Xét

https://www.youtube.com/watch?v=xWDs2V-Glso

Bài 24: Áp Dụng Lời Chúa Dạy Vào Cuộc Sống

https://www.youtube.com/watch?v=gaFQb4L-scI

Bài 25: Những Nét Chính Về Mười Hai Sứ Đồ

https://www.youtube.com/watch?v=5e2F3-Mu9Yc

Bài 26: Dấn Thân

https://www.youtube.com/watch?v=jLWdwMD09Ow

Bài 27: Lời Mời Gọi Chúa Giê-xu Đối Với Người Nặng Gánh

https://www.youtube.com/watch?v=G12juwbJ3Mc

Bài 28: Các Ví Dụ Của Chúa Giê-xu

https://www.youtube.com/watch?v=qzAUfgq92og

Bài 29: Phi-e-rơ Bước Đi Trên Mặt Nước

https://www.youtube.com/watch?v=lS8Tw3Ztisw

Bài 30: Các Tiềm Năng Của Con Người

https://www.youtube.com/watch?v=yAyyF7BdI_0

Bài 31: Đức Tin, Sự Tha Thứ Và Hôn Nhân

https://www.youtube.com/watch?v=Qm-eHtEn748

Bài 32: Mục Đích Của Hôn Nhân Là Gì?

https://www.youtube.com/watch?v=9OM8xvIuBAM

Bài 33: Người Làm Công Trong Vườn Nho

https://www.youtube.com/watch?v=9nk64znZ_po

Bài 34: Tầm Quan Trọng Trong Việc Mang Đến Kết Quả Cho Đức Chúa Trời

https://www.youtube.com/watch?v=Vaqk6n_GgFo

Bài 35: Ma-thi-ơ 23, 24 và 25

https://www.youtube.com/watch?v=LAnoqPAJ7s8

Bài 36: Ngày Chúa Tái Lâm Và Việc Môn Đồ Hóa Thế Gian

https://www.youtube.com/watch?v=P9GYqWwDxgA

Bài 37: Chúa Giê-xu Đã Làm Gì Khi Bắt Đầu Thi Hành Chức Vụ

https://www.youtube.com/watch?v=8wQENX13dVU

Bài 38: Chúa Giê-xu Tuyên Bố Bản Tuyên Ngôn

https://www.youtube.com/watch?v=zZ8od6zIRjQ

Bài 39: Phi-e-rơ

https://www.youtube.com/watch?v=ZaavMfNDQWg

Bài 40: Tình Trạng Của Người Lạc Mất Đức Chúa Trời

https://www.youtube.com/watch?v=r7PPY8svF2g