Skip to content
Home » 70 tuần của daniel

70 tuần của daniel

Chúa Giê-su tuyên chiến: Với tư cách là Vua, Với Kẻ thù bất khả chiến bại, Chính xác vào Chủ Nhật Lễ Lá

Sách Maccabees, được tìm thấy trong  Apocrypha , kể lại một cách sống động cuộc chiến do gia đình Maccabees (Maccabeus) tiến hành chống lại Seleucids của… Read More »Chúa Giê-su tuyên chiến: Với tư cách là Vua, Với Kẻ thù bất khả chiến bại, Chính xác vào Chủ Nhật Lễ Lá