Loading

wait a moment

Tag: A-carpenter 6-5

Xác định các sách Tân Ước có đáng tin cậy không? Phần 2

Kiểm Tra Bằng Chứng Nội Bộ Kiểm tra thư mục chỉ xác định rằng văn bản chúng ta có trong hiện tại là điều đã được ghi chép vào lúc ban đầu. Người ta không chỉ xác định độ đáng tin cậy của những ghi Read More