Loading

wait a moment

Tag: A-carpenter 6-6

Xác định các sách Tân Ước có đáng tin cậy không? Phần 3

Kiểm Tra Bằng Chứng Bên Ngoài Bài kiểm tra thứ ba về tính lịch sử của bằng chứng bên ngoài. Vấn đề ở đây là những tài liệu lịch sử khác xác nhận hay bác bỏ những bằng chứng bên Read More