Lễ Vượt Qua

Lễ Vượt Qua đầu tiên 12 CHÚA bảo Mô-se và A-rôn trong xứ Ai-cập như sau: 2 “Tháng nầy là tháng thứ nhất, tức tháng đầu tiên...

Sáng Thế Ký 22: 1-19

Thượng Đế thử Áp-ra-ham 22 Sau các việc ấy, Thượng Đế thử đức tin của Áp-ra-ham. Thượng Đế gọi Áp-ra-ham, “Áp-ra-ham!” Ông thưa, “Dạ.” 2 Thượng Đế...