Skip to content
Home » Môi-se chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên

Môi-se chúc phước cho dân Y-sơ-ra-ên