Skip to content
Home » một người được xức dầu có nghĩa là gì?

một người được xức dầu có nghĩa là gì?