Loading

wait a moment

Tag: suy nghĩ của người Do Thái về Đấng Mê-si

Một Đấng Mê-Si Đã Chết Thì Tốt Ở Điểm Nào?

Một Đấng Mê-Si Chịu Chết Thì Tốt Ở Điểm Nào? Nhiều người đã chết vì những điều mà họ tin. Vào những năm 1960, nhiều người theo Đạo Phật thiêu sống bản thân họ đến chết để tạo sự chú ý Read More