Loading

wait a moment

Tag: Thuyết Về Ngôi Mộ Bị Nhầm

Các thuyết bác bỏ sự phục sinh của Chúa Giê-xu

Các Thuyết Khác Cho Việc Phục Sinh Nhiều người có những thuyết cấp tiến khác để giải thích cho sự Phục Sinh, nhưng những thuyết đó đã được bịa đặt và không hợp lý khi so sánh với những tuyên Read More