Loading

wait a moment

Tag: tiên tri được làm trọn trong Đấng Christ

Chương 11: Đấng Mê-si Thật Xin Hãy Đứng Lên?

Trong tất cả các dấu hiệu về Chúa Giê-xu chứng minh rằng tuyên bố của Ngài là Đấng Mê-si và Con của Đức Chúa Trời, thì một trong những điều sâu sắc nhất thường không được để ý thấy đó là cách mà Read More